Samaya  Masterplan, Riyadh-KSA
       
     
Reemram, DUBAI-UAE
       
     
Kingdom Tower - KSA
       
     
Liwan Cartier - QASSIM-KSA
       
     
Aranya, Mumbai-India
       
     
Cayan Cantara, Dubai-UAE
       
     
Samaya  Masterplan, Riyadh-KSA
       
     
Samaya Masterplan, Riyadh-KSA

Scale: 1:400

Reemram, DUBAI-UAE
       
     
Reemram, DUBAI-UAE

Scale: 1:400

Kingdom Tower - KSA
       
     
Kingdom Tower - KSA

Scale: 1:1,400

Liwan Cartier - QASSIM-KSA
       
     
Liwan Cartier - QASSIM-KSA

Scale: 1:1,000

Aranya, Mumbai-India
       
     
Aranya, Mumbai-India

Scale: 1:150

Cayan Cantara, Dubai-UAE
       
     
Cayan Cantara, Dubai-UAE

Scale: 1:150