Kingdom Tower, Jeddah-KSA
       
     
Al Zorah - Dubai
       
     
RP Heights, Dubai-UAE
       
     
Samaya Masterplan, Riyadh-KSA
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition, KSA
       
     
Belgravia, Dubai-UAE
       
     
Acrylic Massing Model, Dubai-UAE
       
     
Royal Pearls, Dubai-UAE
       
     
Mudon, Dubai-UAE
       
     
Al Zorah, Ajman-UAE
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition, KSA
       
     
KAFD Museum, KSA
       
     
Aranya, Mumbai-India
       
     
Cayan Cantara, Dubai-UAE
       
     
Kingdom Tower, Jeddah-KSA
       
     
Kingdom Tower, Jeddah-KSA

Scale  1:500

Al Zorah - Dubai
       
     
Al Zorah - Dubai

Scale 1:1,000

RP Heights, Dubai-UAE
       
     
RP Heights, Dubai-UAE

Scale: 1:150

Samaya Masterplan, Riyadh-KSA
       
     
Samaya Masterplan, Riyadh-KSA

Scale  1:400

Jeddah Metro Station Design Competition, KSA
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition, KSA

Scale  1:150

Belgravia, Dubai-UAE
       
     
Belgravia, Dubai-UAE

Scale: 1:75

Acrylic Massing Model, Dubai-UAE
       
     
Acrylic Massing Model, Dubai-UAE

Scale : 1:900

Royal Pearls, Dubai-UAE
       
     
Royal Pearls, Dubai-UAE

Scale: 1:150

Mudon, Dubai-UAE
       
     
Mudon, Dubai-UAE

Scale: 1:400  

Al Zorah, Ajman-UAE
       
     
Al Zorah, Ajman-UAE

Scale  1:1,000

Jeddah Metro Station Design Competition, KSA
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition, KSA

Scale  1:150

KAFD Museum, KSA
       
     
KAFD Museum, KSA

Scale  1:150

Aranya, Mumbai-India
       
     
Aranya, Mumbai-India

Scale: 1:150 

Cayan Cantara, Dubai-UAE
       
     
Cayan Cantara, Dubai-UAE

Scale 1:150