Kingdom Tower, Jeddah-KSA
       
     
Al Zorah, Dubai-UAE
       
     
RP Heights, Dubai-UAE
       
     
Samaya Masterplan, Riyadh-KSA
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition - KSA
       
     
Belgravia, Dubai-UAE
       
     
Acrylic Massing Model, Dubai-UAE
       
     
Royal Pearls, Dubai-UAE
       
     
Mudon, Dubai-UAE
       
     
Al Zorah, Ajman-UAE
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition - KSA
       
     
KAFD Museum, KSA
       
     
Aranya, Mumbai-India
       
     
Cayan Cantara, Dubai-UAE
       
     
Carlton Tower, Beirut-Lebanon
       
     
Concept Masterplan KSA
       
     
Liwan Cartier -QASSIM - KSA
       
     
Duqum Economic Zone, Oman
       
     
Dubai Wharf
       
     
Monaco Waterfront
       
     
Tabuk City
       
     
Space Towers, Dubai-UAE
       
     
Dubai Airports
       
     
Reemram, Dubai-UAE
       
     
Al Fozan, Riyadh-KSA
       
     
Al Zorah, Ajman - UAE
       
     
Al Zorah Masterplan
       
     
KAFD aquarium, Riyadh-KSA
       
     
Concept Heritage Village, Dubai-UAE
       
     
Aranya Interior Models, Mumbai-India
       
     
Riyadh Housing Project
       
     
Kingdom Tower, Jeddah-KSA
       
     
Kingdom Tower, Jeddah-KSA

Scale: 1:500

Al Zorah, Dubai-UAE
       
     
Al Zorah, Dubai-UAE

Scale: 1:1,000

RP Heights, Dubai-UAE
       
     
RP Heights, Dubai-UAE

Scale: 1:150 

Samaya Masterplan, Riyadh-KSA
       
     
Samaya Masterplan, Riyadh-KSA

Scale: 1:400

Jeddah Metro Station Design Competition - KSA
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition - KSA

Scale: 1:150

Belgravia, Dubai-UAE
       
     
Belgravia, Dubai-UAE

Scale: 1:75 

Acrylic Massing Model, Dubai-UAE
       
     
Acrylic Massing Model, Dubai-UAE

Scale: 1:900

Royal Pearls, Dubai-UAE
       
     
Royal Pearls, Dubai-UAE

Scale: 1:150

Mudon, Dubai-UAE
       
     
Mudon, Dubai-UAE

Scale: 1:400

Al Zorah, Ajman-UAE
       
     
Al Zorah, Ajman-UAE

Scale: 1:1,000

Jeddah Metro Station Design Competition - KSA
       
     
Jeddah Metro Station Design Competition - KSA

Scale: 1:150

KAFD Museum, KSA
       
     
KAFD Museum, KSA

Scale: 1:150

Aranya, Mumbai-India
       
     
Aranya, Mumbai-India

Scale: 1:150

Cayan Cantara, Dubai-UAE
       
     
Cayan Cantara, Dubai-UAE

Scale: 1:150

Carlton Tower, Beirut-Lebanon
       
     
Carlton Tower, Beirut-Lebanon

Scale: 1:100

Concept Masterplan KSA
       
     
Concept Masterplan KSA

Scale: 1:2,000

Liwan Cartier -QASSIM - KSA
       
     
Liwan Cartier -QASSIM - KSA

Scale: 1:1,000

Duqum Economic Zone, Oman
       
     
Duqum Economic Zone, Oman

Scale: 1:10,000

Dubai Wharf
       
     
Dubai Wharf

Scale: 1:200

Monaco Waterfront
       
     
Monaco Waterfront

Scale: 1:500

Tabuk City
       
     
Tabuk City

Scale: 1:1,500

Space Towers, Dubai-UAE
       
     
Space Towers, Dubai-UAE

Scale: 1:200

Dubai Airports
       
     
Dubai Airports
Reemram, Dubai-UAE
       
     
Reemram, Dubai-UAE

Scale: 1:400

Al Fozan, Riyadh-KSA
       
     
Al Fozan, Riyadh-KSA

Scale: 1:150

Al Zorah, Ajman - UAE
       
     
Al Zorah, Ajman - UAE

Scale: 1:1,000

Al Zorah Masterplan
       
     
Al Zorah Masterplan

Scale: 1:2,000

KAFD aquarium, Riyadh-KSA
       
     
KAFD aquarium, Riyadh-KSA

Scale: 1:150

Concept Heritage Village, Dubai-UAE
       
     
Concept Heritage Village, Dubai-UAE

Scale: 1:150

Aranya Interior Models, Mumbai-India
       
     
Aranya Interior Models, Mumbai-India

Scale: 1:50

Riyadh Housing Project
       
     
Riyadh Housing Project